Prečo práve kresťanská škola? A prečo nie?

Vychovávaj mládenca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Biblia, Príslovia 22:6

Výchova ako trojnožka

Je všeobecne známe, že k tomu, aby nejaký predmet bol stabilný, potrebuje sa opierať v troch bodoch. Typickým príkladom je trojnožka. Tou trojnožkou v kresťanskej výchove je rodina, cirkev a škola. Rozhodujúcim prvkom je tu samozrejme rodina, ale cirkev a škola dopĺňajú a pomáhajú rodine pri výchove detí. Položme si opačnú otázku, aké sú dôvody, aby pri výchove dieťaťa nespolupôsobili všetky tieto tri prvky, ak je možné, aby prítomné boli? Prečo by malo byť dieťa vychovávané v "inom duchu" v cirkvi ako v rodine, v škole ako v cirkvi a pod? Najlepšie výsledky pri deťoch nie sú vtedy, ak je výchova "dvojkoľajná" ale ak je harmonická a jednotná.

Harmonická výchova

Hlavným dôvodom pre kresťanskú školu je dopĺňanie a harmonizovanie výchovy, ktorá už prebieha v rodine a v cirkvi. Je to preto, lebo kresťanská škola má tie isté výchovné ciele ako kresťanská rodina a cirkev. Dôvodom pre kresťanskú školu pre rodičov, ktorí sa nehlásia ku kresťanskej viere môže byť to, že táto škola poskytuje isté služby v takom rozsahu a kvalite, ktoré inde nie sú prítomné. Pod službami tu nemyslím nevyhnutne len napr. vyučovacie predmety, či voľnočasové aktivity, ale aj atmosféru, hodnotovú výchovu, prostredie a pod. Pre veriacich rodičov by však mala stáť otázka takto: A prečo nie kresťanská škola?

Dôvody "prečo nie"

Dôvody tu môžu byť tiež, najmä, ak ide o novú školu, napr. isté riziko "kroku do neznáma", zmena školy pre dieťa (nový kolektív), zlá dostupnosť školy (potreba "voziť dieťa, dochádzať). Treba však zvážiť, či to aj tak nestojí za to. Všetko, čo za niečo stojí, niečo stojí. To znamená, aj viac námahy, obetí a pod. Ale výsledky obyčajne stoja za to. Ide tu o budúcnosť našich detí a ovocie našich dnešných rozhodnutí budeme zbierať až o niekoľko rokov, možno desaťročí. Urobme správne rozhodnutia.

Prínos kresťanskej školy pre dieťa a rodinu?

Kresťanská škola neponúka nižšiu kvalitu ani menší rozsah vzdelania či výchovy ako štátna škola. Ani si to nemôže dovoliť, je to proti jej záujmom, pretože inak by stratila kredit v očiach verejnosti a tiež akreditáciu zo strany štátu. Kresťanská škola teda neposkytuje menej ale viac. To viac sa odohráva najmä v rovine výchovy, ale neraz aj v kombinácii s atraktívnymi vzdelávacími ponukami. To viac je jednoznačná hodnotová orientácia, atmosféra a prístup v duchu kresťanských morálnych hodnôt. Cieľom kresťanskej školy je také výchovno-vzdelávacie pôsobenie, aby z dieťaťa vyrástol dospelý človek, ktorý sa vie uplatniť nielen v spoločnosti tu na zemi, ale je užitočný aj v Božom kráľovstve.

Naša vízia a ciele

Vízia

  • poskytovať výchovu detí v duchu kresťanskej morálky
  • vytvárať bezpečný priestor pre deti v rodinnej a vrúcnej atmosfére
  • slúžiť rodinám a komunite, v ktorej žijeme
  • šíriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi každému človeku
  • osláviť Pána Boha v osobnom i pracovnom živote

Ciele

  • pomoc pri socializácii dieťaťa v kolektíve prostredníctvom kresťanských mravných hodnôt
  • rozvoj osobnosti dieťaťa v spolupráci rodiny, školy a cirkvi
  • príprava na vstup do základnej školy
  • organizovanie doplnkovej formy výchovy a vzdelania detí predškolského veku
  • výchova v duchu ekumenickej spolupráce

 

Projekty a spolupráca

FENIX

Hlavným cieľom organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež im pomôcť získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url o-nas/

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = o-nas/
¤ ×