S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Ako postupovať ak dieťa dovrší do 31.8. vek 6 rokov a potrebuje ešte ostať v materskej škole:

Písomne podať „Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ riaditeľke MŠ.

K žiadosti priložiť:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie /CPPPaP/
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu

Každé dieťa ktoré dovrší do 31.8. vek 6 rokov musí byť zapísané do 1.ročníka ZŠ. V prípade „Pokračovania povinného predprimárneho vzdelávania“, riaditeľ ZŠ vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ZŠ.

Každé dieťa, ktoré dovrší do 31.8. vek 5 rokov, bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.